torstai 17. maaliskuuta 2016

Vuorovaikutus Himoksen yleiskaavassa

Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 kertoo yleiskaavasta seuraavaa:

- - -
6 §
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen

Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään.


Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

- - -

Ja lisäksi laissa on...

- - -
39 §
Yleiskaavan sisältövaatimukset

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

- - -

Keskustelin kaavoitusarkkitehdin kanssa asiasta. Jämsän kaupunki ei ole ollut vuorovaikutuksessa Hiihtokeskus Himos Oy:n kanssa, vaikka laissa niin edellytetään. "Meillä ei ole kaikkien kanssa aikaa keskustella." Ihmettelen, kun ei kuulemma ole aikaa olla vuorovaikutuksessa Himoksen merkittävimmän toimijan kanssa. "Laitetaan yleiskaava vaan nähtäväksi, siitä voi sitten huomauttaa tai valittaa." Sitten kaupunki käsittelee asian.

Mielestäni asenteessa on korjaamisen paikka. Ja keskusteluyhteys tuntuu puuttuvan. 

Jämsän kaupungilla on arvot:
palveluhenkisyys, 
yhteistyökyky ja 
avoimuus.
Arvot on hyväksytty valtuustoseminaarissa (6.-7.10.2015).

Onko toimittu niiden mukaisesti?