sunnuntai 9. lokakuuta 2016

Luottamuspula kaupunginjohtajan ja luottamushenkilöiden välillä

Asiaa valmisteltiin pienellä porukalla. Sähköposteista kaivoin 9.3.2015 liikkuneen viestin. Selviteltiin aiempia kaupunginjohtajan erottamisia Suomen niemellä kuinka ne oli hoidettu niin sanotusti oikein. Mutta nyt vasta se realisoitui Jämsässä, koska aika silloin ei ollut tarpeeksi kypsä. Alla aiempi valmisteltu teksti sanasta sanaan.

Luottamuspula kaupunginjohtajan ja luottamushenkilöiden välillä
(heikentää myös kuntalaisten luottamusta päätöksentekoon)

Kaupunginvaltuutettu voi tehdä valtuustoaloitteen, jossa kritisoidaan kaupungin johtavien viranhaltijoiden toimintaa. Valtuustoaloitteessa voidaan vaatia virallisesti muutosta kaupungin johtavien viranhaltijoiden toimintatapaan, avoimuutta päätöksentekoon ja moraalia päätettävien asioiden valmisteluun.

Valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan luottamushenkilöiden erottamista varten ja kaupunginjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä varten.

Valtuusto voi irtisanoa kaupunginjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Luottamus on voinut mennä eri syistä. Esimerkiksi kaupunginjohtajan johtamiskyky on huono tai kaupunginjohtajalla on huonot välit luottamushenkilöihin. Syyn luottamuksen menettämiselle on oltava asiallinen, eli mitä hyvänsä syytä ei katsota riittäväksi kaupunginjohtajan erottamiselle. Luottamuspulan perusteiden tulee olla objektiivisesti tarkasteltuna sellaisia, joiden perusteella irtisanomista voidaan pitää oikeutettuna. Epäluottamusta esitettäessä ei ole soveliasta esittää henkilökohtaisia syitä julkisesti. Epäluottamus on paljolti myös tunnetila, joka saattaa muodostua monisäikeisesti pitkään kestäneistä erimielisyyksistä. Epäluottamus voi syntyä myös nopeasti seikkaperäisestä asiaerimielisyydestä johtuen.

Asia tulee vireille kaupunginhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa kaupunginjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. Kyseisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön.

Kaupunginjohtajan irtisanomista koskevat samat perusteet kuin muitakin kunnallisia viranhaltijoita, sillä kaupunginjohtaja on virkasuhteessa kaupunkiin. Kaupunginjohtajaa ei ole milloinkaan mahdollista irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä, koska kaupunginjohtaja on pakko olla jokaisessa kaupungissa. Kaupunki ei voi vain lakkauttaa Kaupunginjohtajan virkaa.