torstai 25. helmikuuta 2016

Yleiskaava muutetaan asemakaavahakemuksen mukaiseksi

Yleiskaavan laatiminen ja muuttaminen sekä päivittäminen kuuluu lain mukaan kustannuksineen kunnalle. Himoksen alueella asemakaavan laatiminen ja muuttaminen kuuluu valtuuston päätöksen mukaan kustannuksineen maanomistajalle.

HIMOKSEN KYLPYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOSHAKEMUS

Kylpyläalueen maanomistaja Tobermore Oy hakee kustannuksellaan asemakaavamuutosta omistamilleen maille seuraavasti;
---

Tekninen lautakunta § 125 27.08.2015
Tekninen lautakunta Asia 15 25.02.2016

Himoksen kylpylän asemakaavamuutos
2354/10.02.03/2015
Tekla 27.08.2015 § 125

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti, 
puh. 050 344 3904.

Tobermore Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen koskien Himos Centerin asemakaava-aluetta, kt 182-40-4021-6, kt 182-40-4021-7, kt 182-430-1-84, kt 182-430-2-87 ja kt 182-430-2-50, osoitteessa Länsi-Himoksentie 4. Muutosta haetaan asemakaavaan siten, että se mahdollistaisi alueelle kylpylän, hotellin ja loma-asumisen rakentamisen.

Suunnittelualueella on voimassa 28.9.2009, 19.6.2006, 14.11.2011 ja 2.9.2013 vahvistetut asemakaavat. Alue on asemakaavassa osoitettu liikerakennusten (KL) korttelialueeksi, huvi ja viihdepalveluiden (PV) korttelialueeksi sekä matkailua palvelevien rakennusten (RM) korttelialueeksi.

Kaavan laatijana toimiva FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut hankkeesta kaavaluonnoksen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16,7 hehtaaria, rakennusoikeutta on luonnoksessa osoitettu yhteensä 65 297 k-m2. Alueen nykyinen käytetty rakennusoikeus on noin 11 000 k-m2, joten uutta rakennusoikeutta tulisi reilut 54 000 k-m2.
---

HIMOKSEN OSAYLEISKAAVA MUUTETTAVA HIMOKSEN KYLPYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VUOKSI

Linkki kokouksen kohtaan 16
---

Tekninen lautakunta 16 25.02.2016

Himoksen osayleiskaava 2-4
1253/10.02.03/2013

Tekla

Valmistelija: maankäyttöinsinööri, 
puh. 040 838 0122.

Kaupunki toteaa, että korjattu kaavaehdotus on ollut nähtävillä 15.10.-13.11.2012. Himoksen kylpylähankkeen varmistuttua nähtävillä ollutta ehdotusta on tarpeen tarkistaa, jotta se sallii kylpylähankkeen toteuttamisen. Kaavaehdotusta on muutettu nähtävillä olon jälkeen niin oleellisesti, että kaavaehdotus on syytä asettaa MRA 32 §:n mukaisesti
uudelleen nähtäville.
---

Kylpylähanke asettuu Himoksen osayleiskaavan alueelle 2, mutta nyt kuitenkin koko 2-4 alue muutetaan.

OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN HIMOKSESSA NÄIN TAANNEHTIVASTI JÄLKIKÄTEEN , EI OLE AINUTKERTAISTA.

Kaupungin päätösten ja "Himottu vuori" historiikin mukaan; kursiivilla sanasta sanaan.
---

Himoskylä asemakaava

Himoskylä asemakaava-alueen maanomistaja kaupunki laati asemakaavan omistamalleen Himoshaiska -tilalle. Kaupungin omistamalla Himoshaiska -tilalla oli voimassa olevan yleiskaavan (2001) mukaan vain ja ainoastaan Urheilu- ja virkistyspalvelujen rinnealuetta, jonka kaavamerkki oli VU-1 ja Urheilu- ja virkistyspalvelujen golfaluetta, jonka kaavamerkki oli VU-2.

Himoskylä asemakaava vahvistui 2007 ja sen mukainen osayleiskaavan muutos ja laajennus osa-alue 1 sai lainvoiman 21.4.2011 julkisella kuulutuksella.

Kaupunki oli vuonna 2005 vuokrannut Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle osan Himoshaiska tilasta. Kaupunki ei hyväksynyt vuokrattua aluetta Himoskylä asemakaavaan, eikä miltään osin rakennusoikeusalueeksi, vaikka vuokrasopimuksessa oli rakentamisesta ja kaupungille tulevasta rakennusoikeuden korvaushinnasta sovittu sekä vaikka vuokralaisella oli vuokra-alueen omistukseen lunastusoikeus. Vuokralainen Hiihtokeskus Himosvuori Oy riitautti kaupungin virkamiesten tekemän päätöksen ja vuokrasopimuksen tulkinnan sekä vei erimielisyyden vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti oikeuteen, kun kaupungin virkamiehet eivät vaatimuksesta huolimatta vieneet erimielisyyttä kaupungin luottamuselimien ratkaistavaksi. Vuokralainen Hiihtokeskus Himosvuori Oy hävisi riidan oikeudessa entisen kaupunginjohtaja Pentti Asunmaan ja kaupunginarkkitehdin Kari Vaaran sekä entisen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n toimitusjohtajan Keijo Pitkäniemen ja teknisen johtajan Jorma Lehtosen oikeudessa suullisella todistuksella, että vuokrasopimusneuvotteluissa oli suullisesti sovittu, ettei vuokra-alueet pidä sisällään myöhemmin tulevia rakennusoikeusalueita ja ettei vuokra-alueelle voi muutenkaan rakentaa muuta kuin hissejä ja niiden valvontakoppeja. Epäonnistuneissa sovinnon neuvotteluissa kaupunki vetosi myös siihen, ettei voimassa olevan osayleiskaavan "Urheilu- ja virkistysalue/rinnealueelle" voi kaavamääräyksen mukaan asemakaavoittaa rakennusoikeutta, eikä muutenkaan vaadittua rakentamista toteuttaa. Kaupungin vuonna 2000 ostama osayleiskaavaan rajattu Himoshaiska -tila oli kokonaisuudessa Urheilu- ja virkistyspalvelujen rinne- sekä golfaluetta, jolle tuli kaupungin kannasta poiketen sen laatimassa Himoskylä asemakaavassa yli 50 000 kem2 rakennusoikeutta. Lisäksi voidaan todeta, että Korkein Hallinto-oikeus kumosi jatkossa kaupungin kielteisen päätöksen rakennuslupamenettelyn mukaisesta rakennusluvan hakemuksesta. Kaupungilla oli siis kaavoitusmonopoli kaavoittaa oman tulkintansa vastaisesti rakennusoikeutta "Urheilu- ja virkistyspalvelujen rinnealueelle".


Patalahden golfkenttäalueen asemakaava


Asemakaava tuli maanomistajien toimesta vireille 4.11.2009.

Asemakaavan 1. osa on tullut lainvoimaiseksi 27.10.2010 julkisella kuulutuksella ja 2. osa on tullut lainvoimaiseksi 29.12.2010 julkisella kuulutuksella.

Siis vasta 15.10.-13.11.2012 nähtävillä olleessa osayleiskaavan muutosehdotuksessa 2-4 oli kaava muutettu 2010 vahvistuneiden asemakaavojen mukaiseksi. Kaupunki myi golfkentän maa-alueen (vuokra-alueen) takaisin Himos Resort Oy:lle, joka ilmoittaa kaavoittavansa alueelle lisää rakennusoikeutta ja osayleiskaava sitten muutetaan myöhemmin sen mukaiseksi. Patalahden golfkentän alueella on voimassa edelleen oikeusvaikutteinen Himoksen osayleiskaava, mihin ei kaupungin tulkinnan mukaan olisi voinut kaavoittaa mitään sinne tulleista rakennusoikeusneliöistä yli 35 000 kem2.