torstai 4. helmikuuta 2016

Kuntaliiton lausunto itsehallintoalueista​: Tehtävien jaosta on voitava sopia paikallisesti

Kuntaliiton lausunto itsehallintoalueista:

Tehtävien jaosta on voitava sopia paikallisesti

Tuleville itsehallintoalueille ja kunnille tulee antaa mahdollisuus sopia yhteistyöstä ja tehtävien siirrosta molempiin suuntiin. Tarvitaan joustavaa lainsäädäntöä, joka ottaa huomioon sekä kuntien että itsehallintoalueiden erilaiset olosuhteet.

Kuntaliiton hallitus antoi torstaina lausunnon itsehallintoalueiden perusteista ja sosiaali- ja terveysuudistuksen etenemisestä. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kuntien mielipidettä kuullaan aidosti ja että kunta voi itse päättää, mihin itsehallintoalueeseen se haluaa kuulua. Samalla pitää huolehtia, että kaikki tulevat itsehallintoalueet ovat toimintakykyisiä. Kuntaliitto edellyttää, että uudistuksen yhteydessä huolehditaan kuntien ja alueiden elinvoimasta ja turvataan riittävä rahoitus kuntien tehtäviin.

Kuntaliitto katsoo, että kunnilla ei ole ollut lausuntoa antaessaan käytettävissä riittävästi tietoa valmisteltavan uudistuksen sisällöstä kuten kuntien ja itsehallintoalueiden tehtävien jaosta, rahoituksesta eikä henkilöstö- ja omaisuusjärjestelyistä.

Kuntien tulisi tietää, miten rahoitus on tarkoitus järjestää ja miten palveluiden järjestämisvastuu ja hallinto toteutetaan niillä alueilla, jotka tukeutuisivat vaativimmissa palveluissa toiseen alueeseen ja toisaalta niillä alueilla, jotka järjestävät myös naapurialueen palvelut.

Paikallinen elinvoima pidettävä kuntien käsissä

Uudistuksen jälkeen kuntien vastuu korostuu elinvoiman sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ympäristöterveyden, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja kaavoituksen yhteistyötä ei pidä rikkoa eri organisaatioihin, vaan niiden tulee jatkaa työtään kunnissa maankäytön ja elinvoimapolitiikan rakentamisessa sekä terveellisen elinympäristön luomisessa.

Kuntien tulee jatkossakin vastata terveydensuojelulain mukaisista tehtävistä, koska niissä korostuu yhteistyö kunnan muiden toimialojen kanssa. Kuntaan sijoittuminen antaa myös parhaat mahdollisuudet sujuvaan ja asiakaslähtöiseen yhden luukun palveluun.

Aitoa itsehallintoa ja päätösvaltaa

Itsehallintoalueet tulevat olemaan demokraattisesti, hallinnollisesti, taloudellisesti ja ammatillisesti suuria ja vahvoja organisaatioita. Maakuntajakoon perustuvina ne myös edustavat paikallisten ja alueellisten olosuhteiden tuntemusta.

Kuntaliitto korostaa, että itsehallintoalueilla tulee olla alueellaan merkittävää itsenäistä päätösvaltaa. Valtion ohjauksen tulisi olla luonteeltaan strategista.

Kuntaliitto arvioi, ettei käytössä oleva valmisteluaika riitä toimivan rahoitusjärjestelmän luomiseen. Siksi on varauduttava väliaikaisen rahoitusmallin käyttöönottoon. Liitto antaa lausunnossaan välineitä itsehallintoalueiden talouden ohjaukseen.

Kuntaliitto muistuttaa, että uudistusten yhteydessä on varmistettava kuntien rahoituksen riittävyys. Uudistukseen liittyvät omaisuusjärjestelyt kuntien ja itsehallintoalueiden kesken tulee toteuttaa siten, että ne eivät heikennä kuntien taloutta ja että omaisuuteen liittyvät riskit jakautuvat oikeudenmukaisesti.

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero, 050 512 1602
toimitusjohtaja Jari Koskinen, 044 9764225
sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen, 050 596 9866