tiistai 15. maaliskuuta 2022

Esittelyteksti ja hallintolaki

Luin kaupunginhallituksen esityslistaa 14.03.2022 ja sen asianumeroa 6. Pykälän kohta on otsikoitu seuraavasti
"Jämsän kaupungin lausunto / Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tehty kunnallisvalitus / Jämsän kaupunginhallituksen päätökset 7.12.2021 (§: 415 ja 417)"

Esittelytekstissä lopussa lukee ehdotus seuraavasti (alla kuvaruutukopio).

"Jämsän kaupunginhallitus hyväksyy seliteosan mukaisen lausunnon antamisen tehtyyn kunnallisvalitukseen ja vaatii kunnallisvalituksen hylkäämistä ja täytäntöönpanokiellon asettamista koskevan hakemuksen hylkäämistä kokonaisuudessaan."

"Jämsän kaupunki vaatii, että valituksen tekijä velvoitetaan korvaamaan Jämsän kaupungille asian käsittelystä koituneet oikeudenkäyntikulut 4 700 euroa."

"Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa."

Lihavoin siitä toiseksi viimeisen virkkeen.

Sitten katsotaan, mitä Hallintolain 434/2003 pykälään 64 on kirjoitettu (alla kuvaruutukopio).

 "64 § Hallintoasiasta aiheutuvat kulut ja todistelukustannukset"

"Hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan."

"Hallintopäätöksen maksullisuudesta ja tiedoksiannosta aiheutuvista kustannuksista säädetään erikseen. Valtion varoista myönnettävästä oikeudellisesta avusta säädetään oikeusapulaissa (257/2002)."

"Todistajalle maksetaan korvaus noudattaen soveltuvin osin, mitä valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/1972) säädetään. Korvaus maksetaan viranomaisen käytettävissä olevista varoista. Jos siihen on syytä, viranomainen voi velvoittaa asianosaisen kokonaan tai osaksi korvaamaan sille näistä varoista maksettavat korvaukset."

Lihavoin hallintolain kohdasta ensimmäisen virkkeen.

Siis esittelytekstin ehdotuksessa lukee, että
"valituksen tekijä velvoitetaan korvaamaan Jämsän kaupungille asian käsittelystä koituneet oikeudenkäyntikulut 4 700 euroa."

Ja sitten hallintolain kohdassa 64 § sanotaan
"Hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan."

Onko sinun mielestä ehdotus hallintolain mukainen?
Onko sinun mielestä ehdotus hallintolain vastainen?
Onko toimittu lain mukaan?


LIITTEET
- kopio ehdotuksesta
- kopio hallintolain kohdasta


Ei kommentteja: