keskiviikko 11. lokakuuta 2017

Jämsä - Sidonnaisuusrekisteri


Tiettyjen lain määräämissä luottamustehtävissä olevien henkilöiden on täytettävä sidonnaisuusilmoitus. Alla on esitetty, miten uusi kuntalaki 410/2015 § 84  määrittelee asiaa.

Jämsän sidonnaisuusrekisteri on toteutettu sähköisenä palveluna. Jokaisen lain määräämän henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Näin ensimmäisellä kerralla selkeä ohjeistus koko valtakunnassa ei ollut riittävää. Paikallisesti jouduttiin pariin eri otteeseen ohjaamaan sidonnaisuusilmoituksen oikein täyttämisessä useita henkilöitä. Pääkäyttäjät eivät voi tehdä (eivät saa) muutoksia tehtyihin ilmoituksiin. 

Ohjelmisto ei ollut täydellinen ja siihen tuli kesken muutos. Eli "Ei sidonnaisuuksia" valinta tuli pakolliseksi. Tämä aiheutti myös lisätyötä.

Lisäksi oli ilmoitettu sellaisa tietoja, mitä ei voida ilmoittaa julkisessa tietoverkossa mm. merkittävän velan määrä euroina ja oman asuinkiinteistön tarkka osoite. Myös Y-tunnuksia puuttui ilmoituksista. 

Nämä kaikki asiat viivästyttivät tietojen julkaisemista.

Toivon, että ohjelma paremmin ohjaisi käyttäjää täyttämään niin sanottuja vaadittavia tietoja ja pakottaisi ilmoittamaan Y-tunnukset.

Mutta näin ensi kerralla saavutettiin kuitenkin "maali". Synnytystuskia on aina uusissa asioissa. Ensi kerralla sujuukin jo hienosti.

84 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.


Linkit

- Laaja ohjeistus

Ei kommentteja: