keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Asian käsittely viranomaisessa

Olen laittanut virkakoneistolle sähköpostilla kysymyksen tai selvityspyynnön. Saa nähdä saanko vastaksen hallintolain 5 luvun ja pykälän 23 mukaisesti.

Kristallipalloni ei nyt kerro mitään. Odotan.

- - -
6.6.2003/434
Hallintolaki

II OSA
HALLINTOASIAN VIREILLETULO JA ASIAN KÄSITTELY VIRANOMAISESSA

5 luku
Asian käsittelyä koskevat yleiset vaatimukset

23 §
Käsittelyn viivytyksettömyys

Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin.
- - -