torstai 23. syyskuuta 2021

Sidonnaisuudet - Jämsän kaupunki

Tämän kirjoituksen "" merkkien välissä olevat tekstit on poimittu julkisista asiakirjoista, jotka on löydettävissä pöytäkirjoista tai kaupungin nettisivulta.

Mitä kuntalaissa on määritelty sidonnaisuuksista?

Kuntalaki 84 § 
"Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa."

Ketä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita koskee?

Kuntalaki 84 §
"Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää."

Milloin ilmoitus on tehtävä ja milloin muutokista on ilmoitettava?

Kuntalaki 84 §
"Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset."

Jämsän kaupungin hallintosääntöön asia on kirjattu seuraavasti.

Hallintosääntö 83 § 
"Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuus rekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa."

Mistä sidonnaisuusilmoitukset löytyvät?
Kuntalaki 84 §
"Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta."

Ei kommentteja: