sunnuntai 29. marraskuuta 2015

Valtuuston vahvistamat Maankäyttösopimuksen ehdot 5 ja 7

Tutkimus jatkuu...

Ohessa alla on kursiivilla valtuuston vahvistamat Maankäyttösopimukset ehdot kohdat 5 ja 7.

Ja sen perusteella voikin kysyä seuraavaa:
Kylpylää varten tehdään Himoksen alueella Himos-Infran toimesta ns. tonttiliittymät, isompia muutoksia ei tällä tietoa Himoksen alueella kylpylän takia tarvita?

Ja sitten kannattaa lukea oheinen tarkkaan.

---
5. KUNNALLISTEKNIIKAN SEKÄ YLEISTEN ALUEIDEN RAKENTAMINEN, KUNNOSSAPITO JA KORVAUKSET

5.1 Sopimusalueen kunnallistekniikka
Kunta sitoutuu toteuttamaan Sopimusalueen katujen/pysäköintialueiden/ lähivirkistysalueiden ja niiden leikkikentän/puistojen suunnittelun ja rakentamisen. Rakentaminen pitää sisällään myös katuvalaistuksen ja siihen liittyvän sähköliittymän, katunimikyltit, liikennemerkit ja tarvittavat opastaulut sekä jäteveden pumppaamojen ja paineenkorotusasemien sähköliittymät. Asemakaava-alueen katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta noudatetaan mitä laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) säätää. Toteutettu kunnallistekniikka jää kunnan omaisuudeksi.

Infra sitoutuu toteuttamaan Sopimusalueen vesihuollon samanaikaisesti katujen rakentamisen yhteydessä. Vesihuollon kunnossapidosta Infra huolehtii yleisenä vesihuoltolaitoksena. Toteutettu vesihuolto jää Infran omaisuudeksi.

Kunnallistekniikan todelliset Kunnalle ja Infralle aiheutuneet toteuttamiskustannukset (suunnittelu-, valvonta- ja rakentamiskustannukset) veloitetaan Maanomis-tajalta. Maanomistajalta perittävät vesihuollon rakentamiskustannukset sisältävät 50 % ko. toteutusalueen rakennusoikeuksien mukaisista vesijohdon ja jätevesiviemärin liittymismaksuista. Edellä mainitut alueet ja rakenteet suunnitellaan ja rakennetaan Kunnan hyväksymien suunnitelmien mukaisesti kohdassa 8. esitetyssä aikataulussa.

5.2 Kunnallistekniikan runko-osuudet
Kunta sitoutuu toteuttamaan Sopimusalueen liittävän vesihuollon runkolinjan suunnittelun ja rakentamisen omalla kustannuksellaan.

5.3 Vesihuollon liittymismaksut
Infra perii rakennusluvan hakijalta ja/tai tontin omistajalta luvan myöntämisen mukaan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesta vesijohdon ja jätevesiviemärin liittymismaksusta 50 % (edellyttäen, että vesihuollon rakentamiskustannukset kattavat vähintään puolet alueen liittymismaksuista). Liittymismaksuissa huomioidaan aiemmat sopimukset liitteen 1. mukaisesti.

7. KUSTANNUKSET JA VAKUUDET
Maanomistaja maksaa Kunnalle ja Infralle tämän sopimuksen mukaisesti toteutettavien kunnallistekniikan kustannusten korvauksena arviona yhteensä XXXXX € (arvio ilman alv:a). Kustannukset korvataan todellisten kustannusten mukaisina. Ennen kunkin kohdealueen rakentamisen kilpailuttamista Maanomistaja maksaa Kunnalle ja Infralle 10 % kohdealueen arvioiduista kustannuksista ennakkomaksuna. Ennen rakennusurakoiden allekirjoittamista maanomistaja maksaa Kunnalle ja Infralle urakan maksuerätaulukon mukaisen 2. maksuerän. Samalla tarkistetaan kokonaiskustannusarviota ja vakuuksia urakkahintojen vaikutuksella. Maanomistaja maksaa loppuosan kustannuksista urakoiden maksuerien mukaisesti.

Tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi Maanomistaja luovuttaa sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tai viimeistään ennen asemakaavan hyväksymistä Kunnalle XXXXX euron suuruisen omavelkaisen takauksen, joka tulee vaihtaa vakuudeksi ennen kunkin kohdealueen rakentamisen aloittamista (takaukset ja vakuudet kattavat kokonaisvakuutena sekä Kunnan että Infran toteuttamisosuudet). Vakuudeksi hyväksytään joko raha- tai vakuuslaitoksen antama omavelkainen takaus, rahalaitokseen tehty rahatalletus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus. Talletustodistukseen tai muuhun irtaimeen panttiin on liitettävä pantinantajan panttaussitoumus ja talletustodistukseen lisäksi pankin sitoumus säilyttää tilaajalle panttioikeus talletukseen. Kunnalla on oikeus realisoida annettu vakuus Kunnan tai Infran erääntyneiden saatavien maksamiseksi. Vakuutta vapautetaan maksettujen rakennuskohteiden kustannuksia vastaavasti. Viivästyskorkona käytetään korkolain mukaista viivästyskorkoa.
---