keskiviikko 2. marraskuuta 2022

Kaipola ja Tarastenjärvi

Tampereelle mentäessä on Ruutanan Shellin jälkeen oikealla puolella kohtalaisen uusi ja moderni jätteenpolttolaitos Tammervoima Oy:n Tarastenjärvi. Laitoksessa poltetaan 600.000 asukkaan jätteet. Kaikki jäte, mitä on luokiteltu poltettavaksi jätteeksi poltetaan siihen suunnitellussa laitoksessa. Alueen viereen on rakentunut valtava mäki kattilassa palamattomista aineista/tuhka. Tampereen Tarastenjärven vuotuinen käsiteltävä jätemäärä on 180.000 tn.

Kaipolassa jätteenpolttoa koetoimintaluvalla harjoittaa Kaipola Recycling. Koetoimintaluvan mukaan laitoksessa voi polttaa lupaehtojen mukaisia jätejakeita 15.000 tonnia kuukaudessa koetoiminnan (10 kk) ajan eli yhteensä 150.000 tn. Kaipolassa poltetaan luvan mukaan pääosin puuta ja muovia, mutta muita jätejakeita. Kattilaa ei ole suunniteltu jätteen polttoon.

Molempien laitoksien luvat on myöntänyt Aluehallintovirasto (AVI). Luvan mukaisen toiminnan valvontaa suorittaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuskus eli kansankielellä ELY.

Se tässä on mielenkiintoista, että Kaipolassa poltetaan luvan mukaan jätettä koetoimintana 150.000 tn, vaikka laitos ei ole siihen täysin soveltuva. Poltettavan jätteen määrä suunnilleen saman verran kuin 600.000 tuhannen asukkkaan  jätteenpoltoon suunnitellussa laitoksessa Tarastenjärvellä 180.000 tn.

Kaipolan voimalaitoskattila on kooltaan 117 MW. Sähköä tuottavan turbiinin teho on 24 MW. Eli tällöin jopa 90 MW joudutaan puhaltamaan taivaan tuuliin, jos sille ei ole muuta tarvetta. Melu on aiheutunut juuri tästä ulospuhalluksesta. Lupaehdon mukaan melua pyritään vaimentamaan äänenvaimentimella.

Toivotaan, että kaikki toiminta Kaipolassa menee AVI:n asettamien lupaehtojen mukaisesti. ELY:n antaman lausunnon mukaan AVI on selkeästi tiukentanut koetoimintalupaa. ELY valvoo laitoksen toimintaa niin, että toimitaan annettujen lupaehtojen mukaisesti.

Jyrki Kokko ja Joonas Valkeajärvi
us

Ei kommentteja: