tiistai 18. marraskuuta 2014

Kaupunginhallitus: Sote-palvelusopimus allekirjoitettava 16. maaliskuuta 2015 mennessä

Jämsän Seudun nettisivut 18.11.2014

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus sai tiukan äänestyksen jälkeen kasaan määritelmät siitä, miten valtuuston hyväksymää sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailutusta lähdetään viemään eteenpäin. Valtuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen (kesk) sekä hallituksen jäsenet Hannu Loberg (uj) ja Sanna Rajala (sd) jääväsivät itsensä käsittelystä.

Päätökseksi tuli lopulta esitys, jonka kaupunginjohtaja Ilkka Salminen sorvasi käsittelyn aikana.

Valtuuston päätöksen mukaiseen työryhmään (jatkossa ohjausryhmä) nimetään Jorma Poti (sd), hallituksessa Lobergia sijaistanut Eero Hakonen (uj), Sirkka Hirvelä (kesk), Pentti Koskinen (sd), Mika Kyrö (kesk), Erja Laaksonen (kok), Aira Putkonen (kok), Piritta Rantanen (sd) ja Eila Sahala (ps). Kaupunginjohtaja nimeää ohjausryhmään osallistuvat viranhaltijat, työntekijäjärjestöt puolestaan oman edustajansa. Ohjausryhmä ohjaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamista. Kaupunginhallitus päättää tarjouspyyntöasiakirjoista.

Kaupunginjohtaja nimeää erikseen valmistelevan virkamiestyöryhmän (toimikunnan) kaupungin viranhaltijoista valmistelemaan kilpailutusta. Työryhmään nimetään myös henkilöstön edustus. Työryhmä raportoi kaupunginhallitukselle. Kyrö esitti, että tähän työryhmään nimettäisiin myös kaksi luottamushenkilöä. Esitys ei kuitenkaan saanut hallituksessa kannatusta.

Kaupunginjohtaja määrittelee yhdessä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johdon kanssa hankinnan ja kilpailutuksen tarvitsemat henkilöresurssit. Kaupunginjohtaja ja sosiaali- ja terveysjohtaja tekevät tarvittavat henkilöstön käyttöön liittyvät päätökset hallintosäännön mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamista varten ostetaan tarvittavaa juridista hankinta-asiantuntemusta. Hankinta kilpailutetaan ja päätöksen hankinnasta tekee kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva sopimus tulee allekirjoittaa 16. maaliskuuta 2015 mennessä.

Kuhmoisten kunnalta pyydetään 1. joulukuuta mennessä lausuntoa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja kilpailuttamisesta.

Lisäksi hallitus päätti täydentää esittelytekstiä lisäämällä sinne määrityksen yhteiskunnallisen yrityksen perustamisesta. Päätöksen mukaisesti kilpailutetaan kiireellisenä yksityinen yhteistyökumppani, jonka tulee perustaa yhteiskunnallisen yrityksen periaatteita noudattava osakeyhtiö, josta yhteistyökumppanin tulee edelleen kohdentaa Jämsän kaupungille 49 prosentin omistusosuuden. Valtuuston asettamat periaatteet perustettavalle yhteisyritykselle on otettava huomioon kilpailutuksessa. Suomalaisen Työn Liitto määrittelyn mukaan yhteiskunnallinen yritys on sitoutunut noudattamaan muun muassa seuraavia periaatteita:

1. Yrityksen ensisijainen tavoite on kehittää ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin.
2. Yritys käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. 
3. Yritys toimii avoimesti ja läpinäkyvästi. 
4. Yrityksen omistajat ovat sitoutuneet edistämään yrityksen yhteiskunnallisia tavoitteita.

Valtuusto on siis rajannut etukäteen sen, miten valittavan yhteistyöyrityksen omistusosuus jaetaan yksityisen yrityksen ja Jämsän kaupungin välillä. Samalla on rajattu kokonaan pois yhteisyrityksen mahdolliset muut omistuspohjat. Päätöksellä voi olla vaikutusta kilpailutukseen ja ehdokkaiden kiinnostukseen tarjota palveluita kyseisellä konseptilla. Kaupungilla on erittäin suuri intressi olla hyväksymässä myös perustettavan osakkuusyrityksen yhtiöjärjestystä, liiketoimintasuunnitelmaa ja osakassopimusta.

Laaksonen esitti Tuomo Alasen (sd) ja Putkosen kannattamana, että kaupunginhallitus kilpailuttaisi hankinnan realistisen aikataulun mukaisesti. Esittäjien lisäksi ehdotus sai taakseen Rantasen. Enemmistö, eli Koskinen, Sahala, Kyrö, Hirvelä ja Hakonen olivat kuitenkin toista mieltä.