keskiviikko 2. lokakuuta 2019

Sidonnaisuudet

Tämän kirjoituksen "" merkkien välissä olevat tekstit on poimittu julkisista asiakirjoista, jotka on löydettävissä pöytäkirjoista tai kaupungin nettisivulta.

Mitä kuntalaissa on määritelty sidonnaisuuksista?
Kuntalaki 84 § "Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa."

Mitä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita koskee?
"Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää."

Milloin ilmoitus on tehtävä?
"Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset."

Jämsän kaupungin hallintosääntöön asia on kirjattu seuraavasti.
Hallintosääntö 83 § "Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuus rekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa."

Milloin Jämsässä on sidonnaisuusrekisteriä aloitettu pitämään?
"Kaupunginvaltuusto merkitsi rekisterin tiedoksi kokouksessaan 23.10.2017."

Kun rekisteri oli ollut noin vuoden voimassa laitettiin asianosaisille tarkistuspyyntö.
"Sidonnaisuusilmoitusten tarkistuspyyntö on lähetetty asianosaisille 3.9.2018 ja pyydetty palauttamaan 15.9.2018." Pyyntö tapahtui sähköpostitse.

Sidonnaisuusrekisteri.fi sivulla on ohje, You Tube videopätkä, sidonnaisuusrekisterin käyttäjälle.

Miten jatkui?
"Tarkastuslautakunta kävi lävitse tarkistetut sidonnaisuusilmoitukset kokouksessaan 18.9.2018 § 41, jolloin todettiin ilmoituksia olevan vielä runsaasti tarkistamatta ja palauttamatta."

Tämän jälkeen laitettiin vielä kaksi (2) sähköpostimuistutusta, joihin ei saatu kaikilta vastausta edelleenkään.

Miten jatkettiin?
"Viimeisin muistutus (4.) lähetetty kirjeenä 26.2.2019 ja pyydetty palauttamaan 8.3.2019."

"Tarkastus lautakunta keskusteli 28.3.2019 § 19 edelleen puuttuvista tarkistusilmoituksista (8 kpl). Näistä jokainen oli tehnyt sidonnaisuusilmoituksen syksyllä 2017, mutta pyydetyt tarkistukset puuttuivat."

"Tilanne toimitettiin 29.3.2019 valtuuston puheenjohtajalle tiedoksi."

24.9.2019 tarkastuslautakunta käsitteli asiaa edelleen.
"Tarkastuslautakunta velvoittaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, teknisen-, ympäristö- ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtajat huolehtimaan sidonnaisuuksien tarkistamisen 15.11.2019 mennessä."

Jämsän kaupungin sidonnaisuusrekisteri on sähköisessä muodossa ja se löytyy >>>täältä<<<.

Rekisteristä selviää kenen se tulee tehdä. Ja heidän tulee tehdä tarkistus vuosittain. Lisäksi sidonnaisuuksien muutokset päivittää sidonnaisuusrekisteriin viivytyksettä.

Eli kenellä on viimeinen tarkistus tehty eli "tila" on vuodelta 2017, on vuosittainen tarkistus tekemättä jo edelliseltäkin vuodelta.

Lisäksi oleellisia muutoksia ei ole tehty eräiden henkilöiden osalta kuntalain edellyttämällä tavalla.

Jos varovasti avaudun, niin pienikin asia voi olla eräille liian hankalaa.

Ei kommentteja: