maanantai 27. toukokuuta 2019

Puhe kaupunginvaltuustossa 27.5.2019

Tarkastuslautakunnan pj.

Rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet sekä muu kuulijakunta.

Tämä arviointikertomus esittelee vuoden 2018 talouden tilaa, hyvän johtamisen elementtejä ja tarkastuslautakunnan toimintaa.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston talousarviossa asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet.

Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomio niihin tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet. Samalla tarkastuslautakunta arvioi harkitsemassaan laajuudessa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet strategiaa.

Tarkastuslautakunnassa on arvioitu valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen lisäksi kaupungin toiminnan kehittämistä, tavoitteiden asettamista, seurannan prosesseja ja arvioitavuuden edellytyksiä, sekä päätösten toimeenpanojen laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 on laadittu toimialojen kuulemisien, seurantaraporttien, tilinpäätösasiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella. Arvioinnin pohjana ovat olleet myös tilintarkastajan kokouksissa antamat suulliset selvitykset ja raportit sekä toimielinten kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet.

Tarkastuslautakunta on arvioinut tavoitteiden toteutumista alkuperäisiä talousarvioita vasten.

Tilintarkastaja on hoitanut ammattitaitoisesti roolinsa mukaiset tehtävät. Yhdessä lautakunnan toiminnan kanssa on kaupungin arviointi ja tarkastus tehty kattavasti.

Tarkastuslautakunta on tehnyt muun muassa seuraavia havaintoja ja kannanottoja eri toimintojen osa-alueisiin:

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstön sijaisjärjestelyjä ei ole edelleenkään kaikilta osin lautakunnan näkemyksen mukaan järjestetty. Organisaatiomuutosten jälkeisiin ja loma-aikojen sijaisuusjärjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kriisitilanteiden työnjaon ja toimintamallien tulee olla selkeät kaikkina aikoina.

Kaupunkistrategia
Strategian tarkastelua ja päivitystä ei ole hyväksytty valtuustossa vuoden 2018 aikana. Kaupunginvaltuuston tulee käsitellä strategia vuosittain hallintosäännön mukaisesti.

Mittareiden ja tulevaisuuskorttien luonti on edennyt hyvin ja systemaattisesti, mutta on edelleen kesken.

Tuloslaskelma
Jämsän kaupungin taloudessa on lautakunnan näkemyksen mukaan positiivisia merkkejä. Rakenteellisen alijäämän korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet eivät kuitenkaan ole tuottaneet riittävää tulosta. Vuoden 2018 positiivinen tulos selittyy satunnaisten tuottojen poikkeuksellisen isolla määrällä.

Lautakuntatasolla tapahtuvaa päätösvalmistelua leimaa edelleen usein kiireellinen aikataulu. Luottamushenkilöiden mahdollisuus perehtyä asioihin ja siten vaihtoehtojen tarkastelumahdollisuus päätöksenteon yhteydessä jää vähäiseksi.

Talousarvion toteutuminen
Tilinpäätöksessä 2018 on selvitetty määrärahojen ylitykset ja alitukset tulosyksikkötasolle saakka, mikä mahdollistaa niiden tulkitsemisen aikaisempaa paremmin.

Jämsän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt budjettivuoden 2018 aikana yhden lisätalousarvion, jolla korjattiin alkuperäistä talousarviota.

Sosiaali- ja terveystoimi
Jämsän Terveys Oy:n sopimuksen eri kohtien tulkinnassa ei ole saavutettu osapuolien välillä edelleenkään täyttä yhteisymmärrystä. Sopimuksen hintaa korotetaan tai alennetaan tiettyjen sopimuksessa mainittujen indeksien mukaan. Vuoden 2018 hinnasta Jämsän kaupungilla ja yhtiöllä riita-asiana 933.000 euron hinnanalennus mainitun indeksitarkistuksen mukaan. Asia on Jämsän kaupungin toimesta saatettu oikeusasteen käsittelyyn 2019.

Sivistystoimi
Sivistystoimiala on sopeuttanut organisaatiotaan vastaamaan kaupungin säästötavoitteita.

Talouden tasapainotusohjelman ja toimenpiteiden toteutuminen
Vuoden 2018 positiivinen tulos selittyy satunnaisten tuottojen poikkeuksellisen isolla määrällä. Ilman näitä kumulatiivinen ylijäämä olisi jäänyt vuoden 2018 aikana alijäämäksi.

Toimintansa hyvin aloittanut taloustoimikunta lakkautettiin kesäkuussa ja talouden tervehdyttämistä jatkettiin ulkopuolisen konsulttityön turvin. Esityksen mukaisia toimenpiteitä ei kuitenkaan saatu vuoden 2018 aikana käynnistettyä.

Investointien toteutuminen
Ero talousarvion ja tilinpäätöksen välillä selittyy pääosin vuonna 2018 toteutumatta jääneillä tai viivästyneillä investoinneilla.

Tarkastuslautakunta on tehnyt tältä tilikaudelta kaupunginvaltuustolle kaksi selvityspyyntöä:

Yhdyskuntatoimi
Yhdyskuntatoimesta irtisanoutui useita henkilöitä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tämä ei ole voinut olla vaikuttamatta henkilöstön työkuormaan ja palvelujen laatuun. Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginvaltuustolta selvitystä niistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan palvelujen tuottaminen asianmukaisesti.

Henkilöstö
Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan henkilöstösuunnitelma valmistuu liian myöhäisessä vaiheessa talousarvion valmistumiseen nähden. Henkilöstösuunnitelman tulee olla valmis ennen talousarvion valmistumista. Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginvaltuustolta selvitystä siitä, pitääkö ohjeistusta muuttaa edellyttämään henkilöstösuunnitelman valmistumista ennen talousarviota.


Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää kaupunginhallitusta ja tarvittaessa edelleen lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset ja korjaustoimenpiteet tarkastuslautakunnan selvityspyyntöihin. Ne tulee käsitellä valtuustossa viimeistään syyskuun 2019 loppuun mennessä ja huomioida vuosille 2020 - 2022 tehtävässä taloussuunnitelmassa.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää vastuullisia huomioimaan toiminnassaan tarkastuslautakunnan havainnot.

Ei kommentteja: