tiistai 15. elokuuta 2017

Sivutoimien pönkäisyä

Sieltä sun täältä tulee tasaiseen tahtiin palautetta, että asiaa tulee tarkastella suurennuslasilla. En ole ainoa joka palautetta on saanut. Joten ehkä palaute tulee ottaa käsittelyyn.

Tuumasta toimeen...

Ohessa Jämsän kaupungin ohje sivutoimista

SIVUTOIMILUPA JA SIVUTOIMI-ILMOITUS

Yleistä sivutoimista

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimi voi olla myös luottamustoimi julkisessa tai yksityisessä yhteisössä tai osakkuus yhtiössä, jossa viranhaltijalla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa määräävä asema. Pelkkää osakkeiden omistamista osakeyhtiössä sinänsä ei katsota sivutoimeksi. Sen sijaan omistajan aktiivinen toiminta yrityksessä katsotaan sivutoimeksi.

Viranhaltijoiden sivutoimista ja kilpailevasta toiminnasta säädetään kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003: KVhL 18 §). Virkamiesten sivutoimen harjoittamista koskevista rajoituksista säädetään valtion virkamieslain (750/94) 18 §:ssä. Työntekijöiden oikeudesta pitää toista tehtävää on säännökset työsopimuslaissa.

Tulosyksikön esimiehellä on velvollisuus valvoa sivutoimi-ilmoitusten ja sivutoimilupien ajantasaisuutta. Vastuualueen esimiehellä on velvollisuus ryhtyä sivutoimiluvan tai -ilmoituksen peruuttamiseen, jos sitä käytetään väärin. Tulosalueiden esimiesten tulee tiedottaa henkilöstölleen sivutoimilupien hakemisesta ja sivutoimi-ilmoitusten tekemisestä sekä tarkistaa, ovatko luvat ja ilmoitukset asianmukaisesti käsitelty.

Sivutoimiluvan hakeminen ja sivutoimi-ilmoituksen tekeminen

Estääkseen esteellisyystilanteiden ja työnantajan toimintaa vahingoittavien tilanteiden syntymisen Jämsän kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden on ilman erillistä pyyntöä annettava palvelussuhteensa ulkopuolisista sivutoimistaan ilmoitus.

Sivutoimilupa tarvitaan silloin, kun sivutointa harjoitetaan työaikana. Sivutoimilupa haetaan ennen sivutoimen aloittamista. Sivutoimiluvan myöntäminen perustuu arviointiin, onko sivutoimen pitämiselle lain mukaiset edellytykset, ja myös tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Se voidaan antaa määräajaksi tai rajoitettuna, tai kieltää. Ennen kieltävää päätöstä viranhaltijalle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Kielteinen päätös on perusteltava. Sivutoimilupa voidaan myös peruuttaa, jos siihen on syytä.

Mikäli sivutoimiluvan toteuttaminen edellyttää työstä poissaoloa, sitä varten on anottava palkatonta vapaata tai käytettävä mahdollista saldoa. Poissaolosta on sovittava etukäteen esimiehen kanssa.

Sivutoimi-ilmoitus tehdään silloin, kun sivutointa harjoitetaan työajan ulkopuolella – illat, viikonloput, vapaajaksot.

Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos se
· haittaa varsinaisten virkatehtävien hoitamista
· saattaa viranhaltijan esteelliseksi virkatehtävissään
· tai on kilpailevaa toimintaa.

Sivutoimiluvan hakemisesta ja sivutoimi-ilmoituksen tekemisestä on määräykset Jämsän kaupungin hallintosäännössä. Hakemus/ilmoitus on vapaamuotoinen asiakirja.

Viranhaltijalla ja työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa työnantajalle sivutoimilupaan tai -ilmoitukseen vaikuttavista muutoksista. Sivutoimilupahakemus tai sivutoimi-ilmoitus on tehtävä uudelleen, mikäli sivutoimen sisällössä, laajuudessa tai laadussa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Sivutoimilupa ja sivutoimi-ilmoitus tulee antaa määräaikaisena ja enintään vuodeksi kerrallaan. Viranhaltijapäätös on voimassa antopäivästä yhden (1) vuoden. Lupa voidaan milloin tahansa peruuttaa, kun siihen on esim. muuttuneiden olosuhteiden vuoksi syytä. Sivutoimiluvat ja sivutoimi-ilmoitukset toimitetaan tiedoksi henkilöstöpalveluihin.

Toistaiseksi voimassa olevat, jo myönnetyt, sivutoimiluvat ja sivutoimi-ilmoitukset ovat voimassa 31.12.2015 asti, jonka jälkeen ne myönnetään tämän ohjeen mukaisesti.

Ei kommentteja: