torstai 23. toukokuuta 2024

Jämsän kaupunki, tilintarkastaja - Tarkastuksen tulokset

Otan tähän suoran lainauksen BDO:n tilintarkastajan tarkastuskertomuksesta otteen, julkinen asiakirja. Johtopäätöksenä totean, että Jämsän talous ei ole katastrofaalisessa tilassa ja sen voi tekstistä todeta. Tilintarkastajan mukaan "kaupungin kertyneet alijäämät saadaan katettua".
Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. 

Kaupungin taseessa on aiemmilta tilikausilta kertynyttä alijäämää 3,5 miljoonaa euroa. Toteutunut ylijäämä vuodelta 2023 oli 1,2 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon kaupungin taseessa 2023 esitetyn muiden omien rahastojen osuuden 6,9 miljoonaa euroa sekä poistoeron osuuden 2,6 miljoonaa euroa, todetaan, että kaupungin kertyneet alijäämät saadaan katettua. 

Jos kaupungin taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kuntalain mukaan taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan. Kaupungin tulorahoituksen riittävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Muilta osin kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. 

Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksessa esitettyihin tietoihin liittyen riitaasioihin Jämsän Terveys Oy:n kanssa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta. 

Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. 

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita. 

Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. 

Ei kommentteja: