tiistai 14. helmikuuta 2023

Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus

Luin tarkasti Jämsän kaupungin talousarvion kohdan 2.11 Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus. Tämä on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Ja sitten tuumailin toimialojen budjettiylityksiä.

Alkuperäinen teksti "Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus" on kirjoituksen lopussa - kannattaa lukea. Maalailin siitä  keltaisella ja punaisella tiettyjä kohtia.

No sitten tuli paljon muita ajatuksia budjettiylityksistä. Keltainen teksti alla on päätöstekstiä ja sen alla johtopäätelmä. 
  • Talousarvioon merkityt toimialan ja tulosalueen menot ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia.
    • Ei näytä olevan sitovia, ainakaan se ei selviä esittelyteksteistä.
  • Toimialan ja tulosalueen menojen yhteismäärää ei ilman kaupunginvaltuuston lupaa saa ylittää.
    • On ylitetty ilman valtuuston lupaa ja lupa pyydetään vasta, kun ylitys on tapahtunut.
  • Havaitessaan toiminnan muutoksen, joka on aiheuttamassa talousarviomäärärahan käytön ylityksen, on tulosalueen tai -yksikön tai kustannuspaikan esimiehen etsittävä aktiivisesti ratkaisuja ja tehtävä esityksiä toiminnan muutoksista ja/tai rakenteiden uudistamisesta, jotta määrärahaylityksiltä vältytään.
    • Tällaista asiaa ei ole selvitetty toimialojen esittelytekstissä ylityksien osalta.
>>> Eli karrikoidusti sanoen, toimialoilla ei toimita valtuuston päätöksen mukaisesti ja kaupunginhallitus ei tähän puutu.

UGH, olen puhunut suoraan. Näin on toimittu jo vuosia. Ja nyt, kun kuntatalouden näkymät on heikot, niin kaipaisin ryhtiliikettä.


Jämsän kaupungin talousarvion kohdassa 2.11 Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus lukee aivan sanatarkasti seuraavasti.
- - - 
Talousarvion määrärahojen käyttöön liittyvät erityisohjeet

1. Talousarvioon merkityt toimialan ja tulosalueen menot ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia.

2. Talouden hoidossa on kirjanpitolain mukaisesti käytössä bruttoperiaate. Kukin toimielin ja ao. tilivelvollinen on vastuussa tulosalueen menoista ja tuloista erikseenTulojen ylittyminen talousyksikön käyttötaloudessa ei oikeuta menojen ylittämiseen.

3. Toimialan ja tulosalueen menojen yhteismäärää ei ilman kaupunginvaltuuston lupaa saa ylittää, eikä käyttää kuin toimialan ja tulosalueen tehtävien ja tavoitteiden sekä perusteluiden mukaiseen tarkoitukseen. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Talousarvioon tehtävistä menojen ja tulojen muutoksista toimiala- ja tulosaluetasolla päättää kaupunginvaltuusto talousarviovuoden aikana.

4. Tulosyksikön menojen yhteismäärää ei ilman asianomaisen toimielimen lupaa saa ylittää, eikä käyttää muutoin kuin tulosyksikön tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti. Ylityspäätöstä tehdessä ao. toimielimen/viranhaltijan on samalla tehtävä päätös, miltä saman tasoiselta toiselta tai useammalta tulosyksikön kohdalta vastaava säästö saadaan ylityksen katteeksi. Katetta ei voida osoittaa sisäisistä eristä, eikä omien liikelaitosten eristä.

5. Tilien käyttäjät ovat ensisijaisessa vastuussa määrärahan riittävyydestä lakimääräisten tehtävien osalta ja toissijaisesti kaikkien suunniteltujen tehtävien suorittamisesta. Lakimääräisten tehtävien suorittamiseen kaupunginvaltuusto on varannut riittävät määrärahat. Ehdotukset työohjelman tai toiminnan muutoksista, jatkamisesta tai lisäämisestä on tehtävä niin ajoissa, että kaupunginhallitus ja -valtuusto voivat olla siitä aiheutuvaa ja ehdotettua menoylitystä hyväksymättä.

6. Määrärahojen riittävyyteen liittyvät ennakoinnit ja päätökset on tehtävä etukäteenHavaitessaan toiminnan muutoksen, joka on aiheuttamassa talousarviomäärärahan käytön ylityksen, on tulosalueen tai -yksikön tai kustannuspaikan esimiehen etsittävä aktiivisesti ratkaisuja ja tehtävä esityksiä toiminnan muutoksista ja/tai rakenteiden uudistamisesta, jotta määrärahaylityksiltä vältytään. Jos kattaminen ei
ole mahdollista oman tulosalueen/ -yksikön tai kustannuspaikan toiminnasta, kattamiset tehdään ensisijaisesti oman toimialan sisällä.

7. Tulosalueiden on huolehdittava siitä, että tulot kertyvät ajallaan ja että kustannustason nousua seurataan huolellisesti.

8. Taksat ja maksut tarkistetaan vuosittain. Maksujen ja taksojen tarkistaminen tarkoittaa myös niiden rakenteen ja määräytymisperusteiden tarkistamista. Hintoihin tulee sisällyttää yleiskustannuslisä sekä poistot ja laskennalliset korot, ellei sitä ole lain tai muun säädöksen nimenomaisen määräyksen perusteella kielletty.

9. Mikäli on odotettavissa tulovajaus, mistä syystä tahansa, on asianomaisten toimielimien huolehdittava vastaavan menosäästön syntymisestä. Tilannetta on seurattava ja esitettävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin tarpeelliset toimintaan vaikuttavat muutokset.

10. Jämsän kaupungin virkojen/toimien täyttämiseen tarvitaan kaupunginhallituksen täyttölupa (kaikki vakinaiset palvelussuhteet). Sijaisuuksien täyttämisessä noudatetaan hallintosääntöä ja täyttämisessä on huomioitava myös annetut erityisohjeet.

11. Työllisyysvaroin palkattavista henkilöistä tehdään työllistämissuunnitelma. Työllistämisyksikkö koordinoi ja ohjeistaa konsernin työllistämistä.

12. Kuntien valtionosuuden, projektiohjeiden tms. avustuksen saannin ohjeita on tarkoin noudatettava. Mihinkään valtionosuuteen tai -avustukseen oikeuttavaan hankkeeseen tai hankintaan ei ole lupa ryhtyä ennen kuin on varmistettu valtionosuuden tai -avustuksen saanti, silloin kun se on hankkeen ehtona.

13. Projektien kirjanpidosta ja käytännön talouden hoidosta ja kustannusten erittelyistä on kaupunginhallitus hyväksynyt erilliset ohjeet. Taloushallinto ohjeistaa tarkemmin projektien kirjanpidon.

14. Kaupungin myöntämät harkinnanvaraiset toiminta- ja kohdeavustukset tulee asianomaisten toimielinten julistaa haettavaksi samanaikaisesti yhteisilmoituksella. Määräys ei koske kaupunginhallituksen avustusmäärärahoja.

Hankinnat ja investoinnit

1. Kaupungin hankinnoissa noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja annettuja hankintaohjeita. Talousarvioon perustuvat hankinnat on tehtävä taloudellisesti, suunnitellusti ja tarkoituksenmukaisesti.

2. Sovitut hankinnat tehdään keskitetysti materiaalikeskuksen kautta. Materiaali- ja palveluhankintoja koskevia puite- ja yhteishankintasopimuksia on noudatettava.

3. Käyttötalouteen kirjattavien hankintojen tekemistä on vältettävä joulu-tammikuun välisellä ajanjaksolla.

4. Yli 10.000 euron hintaiset yksittäiset irtaimet hyödykkeet budjetoidaan investointiosaan. Pienten yksittäisten hankkeiden niputtaminen em. rajan ylittämiseksi tai hankinnan perusteeton pilkkominen em. rajan alittamiseksi on kiellettyä.

5. Talousarvion investointiohjelmassa nimettyjen erillishankkeiden (ml. kalusto) määrärahat ovat toimielimiä sitovia. Investoinniksi kirjattavat hankinnat eivät saa ajoittua marras-helmikuun väliselle ajalle. Poikkeukset on sovittava talousjohtajan kanssa.

6. ICT-hankinnat tehdään yhteistyössä kaupungin tietohallintoyksikön kanssa. Määrärahat sisältyvät eri yksiköille. Henkilökohtaiset laitteet hankitaan kaupungin leasing-sopimuksella. ICT- hankinnoista on erillinen ohje.

7. Tulosalueen esimies voi päättää enintään 60.000 euron (alv 0 %) irtaimen tavaran, urakan tai palvelun hankinnasta. Konsernipalvelujen talous- ja suunnittelupäällikkö rinnastetaan hankinnoissa tulosalueen esimieheksi.

8. Tulosyksikön esimies voi päättää enintään 10.000 euron (alv 0 %) irtaimen tavaran, urakan tai palvelun hankinnasta.

9. Kustannuspaikan esimies voi päättää enintään 5.000 euron (alv 0 %) irtaimen tavaran hankinnasta tai palvelun ostosta. Tilapalveluissa ”Kiinteistöhuolto ja kunnossapito” -kustannuspaikan esimies voi kuitenkin päättää enintään 10.000 euron (alv 0 %) irtaimen tavaran hankinnasta tai palvelun ostosta.

10. Talousjohtajalla on oikeus myöntää korkeintaan 50.000 euroa lyhytaikaista antolainaa yhteisöille, kun EU-projekti tai muu yhteisprojekti on hyväksytty kaupunginhallituksessa.

11. Talousarviovuodelle sisältyvät talonrakennushankkeet ovat toimielimiä ja elinvoimatoimialaa sitovia.
- - -

Ei kommentteja: