maanantai 11. kesäkuuta 2018

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan puhe 11.6.2018

Puhe kaupunginvaltuustossa 11.6.2018

Rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet sekä muu kuulijakunta

Tämä arviointikertomus esittelee vuoden 2017 talouden tilaa, hyvän johtamisen elementtejä ja tarkastuslautakunnan toimintaa.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston talousarviossa asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomio niihin tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet. Samalla tarkastuslautakunta arvioi harkitsemassaan laajuudessa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet strategiaa.

Tarkastuslautakunnassa on arvioitu valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen lisäksi kaupungin toiminnan kehittämistä, tavoitteiden asettamista, seurannan prosesseja ja arvioitavuuden edellytyksiä, sekä päätösten toimeenpanojen laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 on laadittu toimialojen kuulemisien, seurantaraporttien, tilinpäätösasiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella. Arvioinnin pohjana ovat olleet myös tilintarkastajan kokouksissa antamat suulliset selvitykset ja raportit sekä toimielinten kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet.

Tarkastuslautakunta on arvioinut tavoitteiden toteutumista alkuperäisiä talousarvioita vasten.

Tarkastuslautakunta on tehnyt muun muassa seuraavia havaintoja ja kannanottoja eri toimintojen osa-alueisiin

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta: Kaupunkikonsernin riskien arviointi on tehty. Riskien arvioinnin seikoilla toimenpiteillä pitää riski saada selkeästi hallintaan ja toimenpiteen jälkeinen riskitaso tulee arvioida uudelleen. Riskien arviointi ja niiden hallintatoimenpiteet tulee sisällyttää jo päätöksentekovaiheeseen.

Kaupunkistrategia: Strategiatyö on käynnistynyt syksyllä 2017 ja tavoitteiden määrittäminen ja mittareiden luominen niitä vastaaviksi on käynnissä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kokonaisuuteen liittyy seuraavat elementit:
- Strategia: Kaiken kaupungissa tapahtuvan päätöksenteon pohjana on nyt yhteisesti sovittu ja kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia. Jokaista päätöstä ja linjanvetoa tukemaan tulee luoda menettely, jossa päätöstä peilataan strategian linjauksiin ja kerrotaan, millä tavalla kyseessä oleva ratkaisu tukee Jämsän kaupungin strategiaa.
- Tavoitteet: Hallinnonalan tai yksittäisten virkamiesten tavoitteet tulee olla realistisia ja täysin Jämsän kaupungin strategiaan pohjautuvia. Jokaiselle strategian kohdalle tulee olla useita tavoitteita, jotka pystytään suoraan osoittaa tukevan päämäärää, johon strategia tähtää.
- Mittarit: Tavoitteiden toteutumisen seurantaan tulee luoda menettely, jonka avulla pystytään määrällisesti arvioimaan, kuinka hyvin kyseessä oleva tavoite on toteutunut. Mikäli on tarpeen käyttää laadullisia mittareita, niitä varten tulee luoda selkeät taulukkomuotoiset arviointikriteerit, joilla tavoitteen toteutuminen voidaan osoittaa.

Tarkastuslautakunta tulee tulevina vuosina kiinnittämään erityistä huomiota päätöksentekomenettelyyn suhteessa Jämsän kaupungin hyväksyttyyn strategiaan.

Tuloslaskelma: Toimialoja sitovat kaupunginvaltuuston talousarviossa ja -suunnitelmassa asettamat päämäärät ja tavoitteet. Toimielimien ja niiden alaisten yksiköiden on otettava huomioon kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asettamat talouden tavoitteet Ja toimia siten, että tasapainoinen taloustilanne saavutetaan suunnitelmakaudella. Toimialojen tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtuuston hyväksymät strategiset linjaukset sekä koko kaupunkia ja toimialoja koskevat tavoitteet.

Talousarvion toteutuminen: Jämsän kaupungin taloussuunnitteluun liittyy paljon epävarmuuksia. Toimialajohtajien vastuuta budjetoinnin valmistelussa tulee korostaa paitsi toimialan sisällä, myös toimialojen välisissä rajapinnoissa, jolloin kokonaisvaikutukset pystytään paremmin arvioimaan. Talousarvion osalla alkuperäisessä budjettiraamissa pysymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Sosiaali- ja terveystoimi: Jämsän Terveys Oy:n sopimuksen eri kohtien tulkinnassa ei ole saavutettu osapuolien välillä täyttä yhteisymmärrystä.

Sivistystoimi: Sivistystoimiala on hakenut uusia johtamista tukevia menetelmiä ja asiakirjoja erityisesti henkilöstön kehittämisen osalta. Toiminta on ollut hyvää, tavoitteellista sekä riskit tunnistavaa ja hallitsevaa.

Tekninen toimi: Yhdyskuntatoimen toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa suuresti muilla toimialoilla tapahtuvat muutokset. Esimerkiksi kaupungintalon osittainen sulkeminen on vaikuttanut erityisesti tilapalvelujen tunnuslukuihin.

Talouden tasapainotusohjelman ja toimenpiteiden toteutuminen: Talouden alamäen jyrkkyys on huolestuttavaa eivätkä talouden tasapainottamistoimenpiteet ole vaikuttaneet tarpeeksi kääntääkseen talouden noususuuntaiseksi. Toimintansa aloittanut taloustoimikunta on esittänyt vuoden 2018 talousarvioon hyviä näkemyksiä positiivisen kehityksen aloittamiseksi tulevaisuudessa. Toimikunnan työ on lakkautettu kevään 2018 aikana.

Investoinnit: Ero talousarvion ja tilinpäätöksen välillä selittyy pääosin vuonna 2017 toteutumatta jääneillä tai viivästyneillä investoinneilla.

Henkilöstö: Henkilötyövuosien määrä talousarviossa 2017 on selvästi pienempi kuin toteutuma vuonna 2016 sekä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta edellyttää henkilöstön määrän suunnittelussa huolellisuutta.

Kaikki kannanotot ja havainnot on kirjattu arviointikertomukseen.

Tilintarkastaja on hoitanut ammattitaitoisesti roolinsa mukaiset tehtävät. Yhdessä lautakunnan toiminnan kanssa on kaupungin arviointi ja tarkastus tehty kattavasti.

Tarkastuslautakunta ei tee tällä tilikaudella kaupunginvaltuustolle varsinaisia selvityspyyntöjä.

Tarkastuslautakunnan havainnot ja kannanotot on esitetty arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää kaupunginhallitusta, lautakuntia, johtokuntia ja kaupungin johtoa kiinnittämään huomiota arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja kannanottoihin.

Jyrki Kokko
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Ei kommentteja: