tiistai 25. toukokuuta 2021

Puhe valtuustossa Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana

Ohessa puhe:

Puhe kaupunginvaltuustossa 24.5.2021 – Arviointikertomus 2020

Rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet sekä muu kuulijakunta.

Arviointikertomus esittelee vuoden 2020 talouden tilaa, hyvän johtamisen elementtejä ja tarkastuslautakunnan toimintaa.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston talousarviossa asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet.

Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomio niihin tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet. Samalla tarkastuslautakunta arvioi harkitsemassaan laajuudessa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet strategiaa.

Tarkastuslautakunnassa on arvioitu valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen lisäksi kaupungin toiminnan kehittämistä, tavoitteiden asettamista, seurannan prosesseja ja arvioitavuuden edellytyksiä, sekä päätösten toimeenpanojen laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on laadittu toimialojen kuulemisien, seurantaraporttien, tilinpäätösasiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella. Koronan takia suurin osa kuulemisista toteutettiin Teams:n välityksellä, mikä tietyllä lailla hankaloitti arviointia.

Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa käsittelemään vuoden 2020 arviointia. Kuulemisia oli noin 30 ja niihin osallistui tavallisesti yksi henkilö, mutta toisinaan useampikin.

Arvioinnin pohjana ovat olleet myös tilintarkastajan kokouksissa antamat suulliset selvitykset ja raportit sekä toimielinten kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet.

Tarkastuslautakunta on arvioinut tavoitteiden toteutumista alkuperäisiä talousarvioita vasten.

Tilintarkastaja on hoitanut ammattitaitoisesti roolinsa mukaiset tehtävät. Yhdessä lautakunnan toiminnan kanssa on kaupungin arviointi ja tarkastus tehty kattavasti

Tarkastuslautakunta on tehnyt muun muassa seuraavia havaintoja ja kannanottoja eri toimintojen osa-alueisiin, jotka on kirjattu arviointikertomukseen. Lisäksi kaupungin johdon tulee kiinnittää huomio tilintarkastajan väliraportin ja loppuraportin asiakohtiin.

Yhden asian havainnoista nostan esille ja loput löytyvät arviointikertomuksesta. Tulos oli reilusti positiivinen 4,2 M€, mutta rakenteellinen alijäämä on todellisuudessa reilun miljoonan. Sen rakenteellisen alijäämän korjaaminen on yksi seuraavan valtuuston tehtävistä.

Tavoitteet talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa ja niiden raportointi tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ovat oikeellisia ja luotettavia.

Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää kaupunginhallitusta, lautakuntia, johtokuntia ja kaupungin johtoa kiinnittämään huomiota arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja kannanottoihin.

Kiitos.

Jyrki Kokko
Tarkastuslautakunnan pj.

Ei kommentteja: